Rvs-Cde  Raad van State
 

Raad van State - Privacyverklaring


De Raad van State verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om onze wettelijke taak en publieke functie uit te voeren. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Wat doet de Raad van State met uw persoonsgegevens?

Voor de behandeling van rechtszaken verwerken wij persoonsgegevens. Deze zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige rechtspleging en procesvoering. Procespartijen moeten persoonsgegevens verstrekken aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zodat een correcte gerechtelijke procedure kan worden gevoerd.

Daarnaast verwerkt de Raad van State persoonsgegevens voor personeelsaangelegenheden, dienstverlenende taken (bijvoorbeeld als u een brochure of publicatie van ons wilt ontvangen of als u als dienstverlener de gebouwen moet betreden). Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld solliciteert voor een functie bij de Raad van State. De Raad van State gebruikt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Tot slot heeft de wetgever de Raad van State verplicht de arresten en sommige beschikkingen van de afdeling bestuursrechtspraak alsook de adviezen van de afdeling wetgeving te publiceren. Bij het publiceren van de beslissingen van de afdeling bestuursrechtspraak worden uw persoonsgegevens verwerkt (bijvoorbeeld door het opnemen van de arresten uitgesproken door de afdeling bestuursrechtspraak in de door het publiek raadpleegbare databanken). Op uw vraag kan de Raad van State in toepassing van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 ʽbetreffende de publicatie van de arresten en de beschikkingen van niet-toelaatbaarheid van de Raad van Stateʼ de te publiceren teksten depersonaliseren.

Waarom verwerkt de Raad van State uw persoonsgegevens?

De Raad van State verwerkt uw persoonsgegevens in de meeste gevallen op grond van een wettelijke verplichting of om een taak van algemeen belang te vervullen die in de wet is vastgelegd. In sommige gevallen verwerken wij gegevens op basis van uw toestemming of een overeenkomst.

Wisselt de Raad van State uw persoonsgegevens uit met andere instanties?

De Raad van State deelt in het kader van een bestuursrechtelijke procedure gegevens met procespartijen en professionele partijen die een rol spelen in het proces.

Voor de dienstverlenende taken zal de Raad van State geen persoonsgegevens uitwisselen met andere instanties. De Raad van State gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor commerciële of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

Met organisaties die – in opdracht van de Raad van State – uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. De Raad van State blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Hoelang bewaart de Raad van State uw persoonsgegevens?

De Raad van State bewaart uw persoonsgegevens volgens de regels uit de Archiefwet. Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaart de Raad van State de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de dienstverlening.

Hoe beveiligt de Raad van State uw persoonsgegevens?

De Raad van State heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten als de Raad van State uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard;
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de Raad van State;
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de Raad van State te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die de Raad van State van u heeft onjuist zijn;
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op een antwoord wacht;
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om – vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan de Raad van State om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen.

Beperking van uw privacyrechten

Als uw verzoek betrekking heeft op een rechtszaak, dan zijn uw rechten beperkt. De inhoudelijke behandeling van persoonsgegevens tijdens de rechtszaak berust bijvoorbeeld niet op toestemming, dus die kunt u ook niet intrekken. Ook is het niet mogelijk na afloop van de rechtszaak met een beroep op uw privacyrechten te vragen om inhoudelijke gegevens en gestelde feiten die zijn gedeeld tijdens de rechtszaak te corrigeren of u daartegen te verzetten. Want daarvoor is de bestuursrechtelijke procedure bedoeld.

Verzoeken

Wilt u van een van uw rechten gebruikmaken, dan kunt u via het e-mailadres: dpo@raadvst-consetat.be een verzoek indienen. De Raad van State mag op basis van dit verzoek alleen informatie verstrekken over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens en niet die van anderen.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet de Raad van State zeker weten wie u bent. Zo voorkomt de Raad van State dat uw gegevens aan iemand anders worden gegeven of ten onrechte worden gewijzigd. Een medewerker van de Raad van State zal per brief of telefoon contact met u opnemen en u vragen een afspraak te maken om u aan de receptie van de Raad van State te legitimeren aan de hand van uw identiteitskaart. Indien u aantoonbaar niet in staat bent hieraan te voldoen, dan wordt naar een passende oplossing gezocht. Nadat u zich heeft gelegitimeerd, wordt uw verzoek in behandeling genomen. De Raad van State behandelt uw verzoek in beginsel binnen vier weken na ontvangst.

De functionaris voor gegevensbescherming

De Raad van State heeft een onafhankelijke, interne toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de Raad van State persoonsgegevens verwerkt volgens de wet. De functionaris voor gegevensbescherming is aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt in contact komen met de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres: dpo@raadvst-consetat.be of schriftelijk op het adres:

Raad van State
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
1040 BRUSSEL

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Als u niet tevreden bent over het gebruik van uw persoonsgegevens in een bestuursrechtelijke procedure bij de afdeling bestuursrechtspraak en/of met de daarover genomen beslissing, dan kunt u op het e-mailadres dpo@raadvst-consetat.be een klacht indienen.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Raad van State, maar heeft deze klacht geen betrekking op een bestuursrechtelijke procedure of bent u van oordeel dat uw klacht niet op afdoende wijze werd afgehandeld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.  U kan alle inlichtingen inzake de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen privacyverklaring

De privacyverklaring van de Raad van State kan gewijzigd worden als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website staat altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in december 2019.

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}