Rvs-Cde  Raad van State
 

Congressen, seminaries en studiedagen


IASAJ – Congres 20-22 juni 2022


Van 20 t.e.m. 22 juni 2022 organiseert de Belgische Raad van State het driejaarlijkse congres van de International Association of Supreme Administrative Jurisdictions (IASAJ - https://www.aihja.org/). De IASAJ is een internationaal netwerk van de hoogste administratieve rechtscolleges van de wereld, waarvan de Belgische Raad van State thans het voorzitterschap waarneemt.

Dit congres zal plaatsvinden te Brussel, in de zalen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

Het thema van het congres is “The Role of the Supreme Administrative Jurisdictions during the Coronavirus Crisis”. De deelnemers zullen ervaringen en kennis uitwisselen over de moeilijke periode die deze administratieve rechtscolleges hebben doorgemaakt als gevolg van de gezondheidscrisis.

Europees Commissaris voor Justitie, de heer Didier Reynders, en Minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies Verlinden, zullen tijdens het congres respectievelijk de openings- en de slottoespraak houden.

Bilateraal seminar Belgische en Franse Raad van State – 1 oktober 2021


Naar aanleiding van de tweejaarlijkse ontmoetingen tussen de Franse en de Belgische Raad van State werd op 1 oktober 2021 een Franse delegatie onder leiding van de Franse vicepresident van de Raad van State, dhr. Bruno Lasserre, ontvangen in de gebouwen van onze instelling voor een werkbezoek over “De gevolgen van de COVID-19-crisis voor de Franse en Belgische Raad van State”.

Voor onze Raad van State namen de eerste voorzitter Roger Stevens, kamervoorzitter Pascale Vandernacht, staatsraad Frédéric Gosselin, de korpschefs van het auditoraat, Luc Vermeire en Eric Thibaut,  eerste auditeur-afdelingshoofd Brecht Steen en hoofdgriffier Gregory Delannay deel aan dit werkbezoek.

Tijdens het werkbezoek werden de volgende thema’s besproken:

Thema 1. De impact van de gezondheidscrisis op de adviserende taak van onze beide instellingen

Thema 2. Vergelijking van de zogenaamde coronarechtspraak van de Belgische Raad van State met de coronarechtspraak van de Franse Raad van State met betrekking tot de fundamentele rechten en vrijheden (bijvoorbeeld over godsdienstvrijheid)

Thema 3. De impact van de gezondheidscrisis op de interne (telewerk, personeelsbeheer, psychologische dimensie, vaccinatiecampagne, enz.) en de externe werking (openbaarheid van de zittingen, preventieve maatregel, enz.) van onze instellingen


Werkbezoek VBO


Op woensdag 29 november 2017 bracht de Juridische Commissie van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een werkbezoek aan de Raad van State. De leden van de Juridische Commissie kregen, in aanwezigheid van de vier korpschefs van de Raad van State, een uiteenzetting over de werking van de afdeling Wetgeving en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en over de betekenis van de Raad van State voor de bedrijfswereld.


Werkbezoek SERV en andere strategische adviesraden


Op 9 november bracht een delegatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en van een aantal andere Vlaamse strategische adviesraden een werkbezoek aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Tijdens dat werkbezoek werd van gedachten gewisseld over de wijze van adviesverlening door de strategische adviesraden en door de afdeling Wetgeving en over de knelpunten die rijzen bij het inpassen van die adviesverlening in het besluitvormingsproces. Dergelijke contacten tussen adviesorganen onderling dragen bij tot de kwaliteit van de advisering over rechtsregels.


Studiedag Benelux 10 oktober 2014

De korpschefs van de Raad van State namen op vrijdag 10 oktober 2014 in Den Haag deel aan een colloquium van de Raden van State van de Beneluxlanden en het Administratief Hof van het Groothertogdom Luxemburg, georganiseerd door de Raad van State van Nederland.

Dit colloquium was gewijd aan de veranderingen en aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het bestuur, de regelgeving en de rechtspraak als gevolg van de digitalisering, de automatisering en de toepassing bij de overheid van informatie- en communicatietechnologie. Gekeken werd naar de stand van de regelgeving ivm elektronische communicatie tussen de burger met de overheid, naar de regelgeving in verband met het gebruik van databanken en het dataverkeer, het gebruik van het internet vanuit het oogpunt van de rechtsbescherming en de rechtshandhaving. Bijzondere aandacht ging naar de mogelijkheid van elektronisch procederen voor de rechtscolleges.

Kamervoorzitter Jo Baert verzorgde samen met bestuurlijk attaché Benny De Sutter de Belgische bijdrage betreffende de implicaties van deze ontwikkelingen op de rechtshandhaving.

Studiedag Benelux 10 oktober 2013

De korpschefs van de Raad van State nemen op donderdag 10 oktober 2013 deel aan een colloquium van de Raden van State van de Benelux, dat wordt gehouden in Luxemburg. Dit colloquium is gewijd aan de “omzetting en de uitwerking van normatieve akten van de Europese Unie in het interne recht”. De rapporteur voor België is staatsraad Pierre Vandernoot. De verslagen zullen weldra ter beschikking worden gesteld.


Benelux-studiedag 21 oktober 2011

Administratieve sancties in België, Luxemburg en Nederland: Vergelijkende studie - Verslag van het Colloquium van de Raden van State van de Benelux en van het adminsitratief Hof van Luxemburg, gehouden te Brussel op 21 oktober 2011

 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}